Druhý dodatek odvolání 39 Nc 1631/2012Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci, Studentská 7,  771 11 Olomouc, podatelna@ksoud.olc.justice.cz

Prostřednictvím

Okresní soud v Olomouci, Tř. Svobody, 779 00 Olomouc, podatelna@osoud.olc.justice.cz

sp. zn: 39 Nc 1631/2012


Věc: Druhý dodatek odvolání ze dne 21.12.2013 proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci sp. zn: 39 Nc 1631/2012 – 166

Odvolatel žádá odvolací soud vyrovnat se s hrubým pochybením soudu prvního stupně, když tento – v rozporu s Listinou a ústavní garancí, že účastníci řízení jsou si rovni – odmítl uznat žádost odvolatele na přizvání kompetentního soudního znalce, kdy odvolatel doložil zpochybnění soudem určeného třetího znalce a žádal jej vyloučit z řízení! S podnětem odvolatele ze dne 28.2.2013 se OS v Olomouci rovněž vůbec nevypořádal!

Důkaz: Příloha 1) Podnět žadatele k vyloučení a určení znalce obsažený ve spisu 39 Nc 1631/2012 ze dne 28.2.2013

Zatímco – jak je uvedeno ve spisu – soudem oslovení soudní znalci měli právo odmítat vyhotovit posudek na odvolatele, doložení podjatosti a nekompetence třetího soudního znalce odvolatelem ze dne 28.2.2013 nebylo soudem vůbec bráno v úvahu a soud několik měsíců (bez jakéhokoliv rozhodnutí!) řešil, zda smí nebo nesmí po tomto zpochybnění nestrannosti třetí soudem oslovený třetí znalec (tzn. odvolatelem zpochybněný znalec), provést soudně znalecký posudek na odvolatele k jeho právní způsobilosti.

V příloze číslo 2, tzn. v právně přípustných přílohách 0- 33 čtvrté ústavní stížnosti odvolatele z 21.12. 2013 odvolatel dokládá justiční kartel, kterému odvolatel opakovaně čelí díky zneužití institutu tzv. právní způsobilosti soudy.

Důkaz: Příloha 2) Přílohy 0 – 33 čtvrté ústavní stížnosti odvolatele k jeho údajné právní nezpůsobilosti

Proto žádá odvolatel odvolacímu soud, aby byla daná věc řádně a v souladu s požadavky zákona soudem zdůvodněna, proč nebyl brán v potaz argument odvolatele na nekompetenci a podjatost třetího soudního znalce a proč soud neoslovil navrženého kompetentního a nestranného soudního znalce!
Současně odvolatel žádá, aby odvolací soud vzal jako právně přípustné zaslat tento druhý dodatek odvolání pouze emailem z osobní emailové adresy odvolatele dusandvorak@seznam.cz a svolil jako právně přípustné uvést přílohy 1-2 ke stažení na adrese http://justicnikartel.blogspot.cz/  s detaily justičního kartelu v angličtině pro Soud pro lidská práva ve Štrasburku na adrese http://bolsevici.blogspot.cz/

Dne 21.12.2013

Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc