Justiční kartelDušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Předseda soudu
Okresní soud v Olomouci
třída Svobody 685/16
779 00 Olomouc


Věc: stížnost na průtahy a nevhodné chování soudkyně Mgr. Ivety Nedozrálové při sp. zn. 17 C572/2009 a žádost o informace ke stížnosti a žádosti podané k soudkyni Mgr. Šárce Kylarové při sp. zn. 39 Nc 1631/2012 a žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přestože v květnu 2012 vstoupil v platnost rozsudek sp. zn. 17 C572/2009, soudkyně Mgr. Iveta Nedozrálová si opakovávané hraje na jakéhosi policistu a vyšetřujícího soudce (toto český právní řád nezná) a naposledy dne 24.1.2014 opětovně kontaktovala stěžovatele s žádostí o další informace k sp. zn. 17 C572/2009, se kterým stěžovatel nemá nic společného a jako by nevěděla, že žalovaný dne 14.7.2009 zanikl, ptala se, kdo byl dne 7.5.2012 statutární zástupce žalovaného, na což dostala odpověď, že nikdo. Dne 11.2. 2014 při nahlížení do spisů v informační kanceláři navštívil stěžovatel soudkyni osobně v budově soudu a řekl, že žádá nahlédnout do spisu17 C572/2009, který mu nebyl vydán k nahlédnutí. Soudkyně stěžovateli sdělila, ať toto napíše písemně a podá na podatelně soudu, což stěžovatel okamžitě v budově soudu učinil.

Soudkyně do dnešního dne nerozhodla, zda se může stěžovatel podívat do spisu a namísto toho opětovně poštovní doručovatelka 18.4.2014 vhodila do jeho schránky přípis od soudu určený nikoliv sice stěžovateli, ale vážící se k žalované straně sporu sp. zn. 17 C572/2009, se kterou, jak bylo soudu doloženo, nemá stěžovatel od 14.7.2009 nic společného a tato strana sporu, jak bylo soudu doloženo rozhodnutím MV ČR a FÚ v Olomouci, již právně od 14.7.2009 neexistuje. V tom vidím nejen extrémní průtahy, ale i nevhodné obtěžující chování soudkyně. Na dokreslení v příloze dodávám kopii nové zásilky na poště určené žalovanému a vhozené pošťačkou opětovně do schránky stěžovatele 18.4.20114.

Dodejme na dokreslení, že ač nebyla právní existence či neexistence žalovaného předmětem žaloby či samostatného řízení o určení právní existence, soudkyně v rámci sp. zn. 17 C572/2009 o své vůli v rozsudku současně rozhodla, že žalovaný subjekt právně existuje, což nenapadám, neb nejsem strana sporu, jen poukazuji k dokreslení naší „justice“, viz http://bolsevici.blogspot.cz/ Proto kromě stížnosti žádám, abych mohl nahlédnout do spisu, abych věděl, jestli mne nečeká nějaké „justiční“ překvapení, i přes § 215, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

Dne 27.3.2014 jsem na podatelně soudu rovněž podal stížnost na průtahy a návrh na zahájení řízení o úpravě právní způsobilosti soudkyně Mgr. Šárky Kylarové „řešící“ sp. zn. 39 Nc 1631/2012 a dosud mi nebylo předsedou soudu odpovězeno a ptám se dle zákona č. 106/1999 Sb., jaký je zákonný termín k rozhodnutí v dané věci.

Současně žádám vědět dle zákona 106/1999 Sb, ke kterému soudu se podává žaloba na OS na Praze 3 a OS v Olomouci naplněním § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. se soudním návrhem a řízením sp. zn. 39 Nc 1631/2012 a zda se takto činí dle zákona č. 82/1998 Sb., když budu žádat současně náhradu škody 3 mil. Kč za zveřejnění soudně znaleckého posudku žadatele OS na Praze 3, když, jak je ve spisu 39 Nc 1631/2012 doloženo soudním znalcem, jehož posudek byl soudem nezákonně zveřejněn a následně zneužit „justicí“ k podání návrhu na úpravu právní způsobilosti žadatele, že tento soudní znalec posudek napsal tak, aby tzv. justice či spíš mafiánský justiční kartel, přestala žadatele a jeho rodinu týrat a kriminalizovat a žadatel dodává - a především zabíjet, mrzačit, okrádat, kriminalizovat a zneuctívat nevinné občany, viz http://soudniznalec.blogspot.cz


Dušan Dvořák

Justiční kartelDušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Okresní soud v Olomouci

Věc: Pátý dodatek odvolání obsahující I) stížnost na průtahy řízení 39 Nc 1631/2012 a stížnost na chybějící dokumenty ve spisu a II) podnět soudu k zahájení řízení o právní způsobilosti soudkyně řešící 39 Nc 1631/2012

I.
Rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci sp. zn: 39 Nc 1631/2012 – 166 ze dne 26.9. 2013 odvolatel obdržel 13.11.2013 a 25.11.2013 podal odvolání, viz strana 178 spisu, viz též na http://justicnikartel.blogspot.cz/ Do dnešního dne nebylo odvolání zasláno odvolacímu soudu! V dané době provedla soudkyně tyto úkony. Na straně 215 spisu 31.1.2014 konzultuje s OS v Jeseníku, zda tomuto soudu zapůjčí soudně znalecký lékařský posudek MUDr. Jiřího Bilíka na odvolatele. Na straně 217 spisu rozhoduje o další odměně vyloučeného soudního znalce MUDr. Petra Hřibňáka (viz strana 138 a 146 spisu) a na straně 218 spisu rozhoduje, že zamítá opatrovnici JUDr. Daně Kořínkové jakékoliv náklady, které však soudkyně slíbila v průběhu projednávání procesu opatrovnici proplatit a sdělila, že proto je nebude v rozsudku uvádět. V příloze uvádíme dokumenty z 16.12.2013 a 3.3.2014, které však ve spisu absentují, ač mají razítko podatelny soudu. Přílohy budou podány na podatelně, nikoliv elektronicky.

II.
Vzhledem k samotnému procesu, který soudkyně nařídila i přes tolikero referencí a protestů (strana 72-78 spisu, 93-110) obsahující i protest soudního znalce, že justice zneužila jeho posudek na odvolatele, vzhledem k tomu, že na vyloučení soudního znalce nijak nereagovala, vzhledem k osobním zkušenostem s danou soudkyní, vzhledem k dokladům i při odvolání uvedeným na http://justicnikartel.blogspot.cz/ se domnívám, že existuje dostatek důkazů o tom, že by měla být řádně prošetřena právní způsobilost dané soudkyně a především její schopnost porozumět mluvenému a psanému textu, kterou má velmi výrazně narušenu.

V Olomouci dne 24.3.2014                          Dušan Dvořák

Odvolání - soudní znalec, nákladyDušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 0lomouc


39 Nc 1631/2012-217
Okresní soud v Olomouci


Věc: odvolání proti rozhodnutí 39 Nc 1631/2012-217

Odůvodnění: Přestože jsme neměli právo se vyjádřit k stanovení odměny za znalecký posudek dne 28.2.2013 za podjatost vyloučeného soudního znalce, rozhodně nesouhlasím, aby měl pro podjatost vyloučený soudní znalec proplaceny jakékoliv další náklady, jako je 755,70 Kč za cestu do Olomouce k soudu, který se vůbec nemusel konat, kdyby byla soudkyně mentálně-právně způsobilá a uměla číst.


V Olomouci dne 12.3.2014                                    Dušan Dvořák


V příloze dávám stížnost ministryni spravedlnosti a stížnost Evropskému soudu pro lidská práva.

Soudní znalci

Protesty soudních znalců a emeritních rektorů a profesorů Středoevropské, Palackého a Slezské univerzity a proděkanky pro lékařské obory Ostravské univerzity k justiční mafii a páchání zločinů proti lidskosti najdete v podkladech pro rozhodnutí soudních znalců na http://soudniznalec.blogspot.cz/

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci - druhý dodatek odvolání 39 Nc 1631/2012Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci, Studentská 7,  771 11 Olomouc, podatelna@ksoud.olc.justice.cz


Prostřednictvím

Okresní soud v Olomouci, Tř. Svobody, 779 00 Olomouc, podatelna@osoud.olc.justice.cz

sp. zn: 39 Nc 1631/2012

Věc: Druhý dodatek odvolání ze dne 21.12.2013 proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci sp. zn: 39 Nc 1631/2012 – 166 – ZDE

Důkaz: Příloha 1) druhého dodatku odvolání 39 Nc 1631/2012 - podnět žadatele k vyloučení a určení znalce obsažený ve spisu 39 Nc 1631/2012 ze dne 28.2.2013 – ZDE

Důkaz: Příloha 2) druhého dodatku odvolání 39 Nc 1631/2012 – přílohy 0-33 čtvrté ústavní stížnosti odvolateleZDE  


Dne 21.12.2013


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Supervize: Jaromír Kafka, MMCA

Příloha 2) druhého dodatku odvolání 39 Nc 1631/2012 čtvrtá ústavní stížnost

Druhý dodatek odvolání 39 Nc 1631/2012Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci, Studentská 7,  771 11 Olomouc, podatelna@ksoud.olc.justice.cz

Prostřednictvím

Okresní soud v Olomouci, Tř. Svobody, 779 00 Olomouc, podatelna@osoud.olc.justice.cz

sp. zn: 39 Nc 1631/2012


Věc: Druhý dodatek odvolání ze dne 21.12.2013 proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci sp. zn: 39 Nc 1631/2012 – 166

Odvolatel žádá odvolací soud vyrovnat se s hrubým pochybením soudu prvního stupně, když tento – v rozporu s Listinou a ústavní garancí, že účastníci řízení jsou si rovni – odmítl uznat žádost odvolatele na přizvání kompetentního soudního znalce, kdy odvolatel doložil zpochybnění soudem určeného třetího znalce a žádal jej vyloučit z řízení! S podnětem odvolatele ze dne 28.2.2013 se OS v Olomouci rovněž vůbec nevypořádal!

Důkaz: Příloha 1) Podnět žadatele k vyloučení a určení znalce obsažený ve spisu 39 Nc 1631/2012 ze dne 28.2.2013

Zatímco – jak je uvedeno ve spisu – soudem oslovení soudní znalci měli právo odmítat vyhotovit posudek na odvolatele, doložení podjatosti a nekompetence třetího soudního znalce odvolatelem ze dne 28.2.2013 nebylo soudem vůbec bráno v úvahu a soud několik měsíců (bez jakéhokoliv rozhodnutí!) řešil, zda smí nebo nesmí po tomto zpochybnění nestrannosti třetí soudem oslovený třetí znalec (tzn. odvolatelem zpochybněný znalec), provést soudně znalecký posudek na odvolatele k jeho právní způsobilosti.

V příloze číslo 2, tzn. v právně přípustných přílohách 0- 33 čtvrté ústavní stížnosti odvolatele z 21.12. 2013 odvolatel dokládá justiční kartel, kterému odvolatel opakovaně čelí díky zneužití institutu tzv. právní způsobilosti soudy.

Důkaz: Příloha 2) Přílohy 0 – 33 čtvrté ústavní stížnosti odvolatele k jeho údajné právní nezpůsobilosti

Proto žádá odvolatel odvolacímu soud, aby byla daná věc řádně a v souladu s požadavky zákona soudem zdůvodněna, proč nebyl brán v potaz argument odvolatele na nekompetenci a podjatost třetího soudního znalce a proč soud neoslovil navrženého kompetentního a nestranného soudního znalce!
Současně odvolatel žádá, aby odvolací soud vzal jako právně přípustné zaslat tento druhý dodatek odvolání pouze emailem z osobní emailové adresy odvolatele dusandvorak@seznam.cz a svolil jako právně přípustné uvést přílohy 1-2 ke stažení na adrese http://justicnikartel.blogspot.cz/  s detaily justičního kartelu v angličtině pro Soud pro lidská práva ve Štrasburku na adrese http://bolsevici.blogspot.cz/

Dne 21.12.2013

Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc